Informace o projektu IPMA

Příprava projektových manažerů státní správy podle IPMA stupně D

Projekt - Příprava projektových manažerů státní správy na certifikaci podle  IPMA stupně "D" - "Certifikovaný projektový praktikant", pod registračním číslem CZ.1.04/4.1.00/27.00003, byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Vysílající úřady se na financování nepodílely.

Obsahem projektu byl kurz, zakončený mezinárodní certifikační zkouškou IPMA stupně „D“. Časová náročnost kurzu, včetně certifikační zkoušky, byla cca 73 hodin. Kurz se skládal z několika na sebe navazujících modulů: e-learningová část, prezenční část, ověření naučených vědomostí a dovedností závěrečným testem. K certifikační zkoušce IPMA byli přijati pouze ti účastníci kurzu, kteří úspěšně absolvovali celý kurz, včetně závěrečného testu.

 Cíli a obsahu kurzu odpovídaly stanované klíčové aktivity a hlavní indikátory projektu.
Klíčové aktivity:
  1. Řízení, administrace a monitorování projektu
  2. Tvorba metodiky, e-learningového kurzu a prezenčního kurzu
  3. Realizace e-learningových a prezenčních kurzů, certifikační zkouška IPMA
Hlavní indikátory projektu IPMA:
  1. Počet podpořených osob (účastníci prezenční části kurzu) – 240 osob
  2. Počet úspěšných absolventů (osoby s certifikátem IPMA) – 170 osob 
Stanovené klíčové aktivity byly realizovány, indikátory projektu byly naplněny. Pro bližší přehled uvádíme tabulku průběhu studia kurzu a certifikace IPMA zaměstnanců státní správy, zařazených do projektu. 

Průběh studia*)
Počet osob ze státní správy celkem
Osoby přihlášené do studia
295
Úspěšní absolventi e-learningové části kurzu
261
Účastníci prezenční části kurzu
- indikátor č. 1
247
Úspěšní absolventi prezenční části kurzu
219
Účastníci certifikační zkoušky IPMA
238
Osoby s certifikátem IPMA
- indikátor č. 2
210

* Celkem 35 osob vykonalo v rámci projektu pouze certifikační zkoušku IPMA. Na certifikační zkoušku IPMA byly připravovány svými správními úřady (MO a MV) mimo projekt.
 
Podstatný podíl na konečném dobrém výsledku projektu má také instituce zajišťující metodiku a realizaci e-learningových  a prezenčních kurzů – Akademické centrum studentských aktivit a certifikační orgán IPMA – Společnost pro projektové řízení.
 
V současné době, po realizaci projektu, nastupuje další fáze, udržitelnost projektu. Přístupný je volný e-learningový kurz „Základy projektového řízení“ na autoregistrační doméně. Před studiem je nezbytné se v e-learningovém systému zaregistrovat, další je již věcí časových možností a píle účastníků. Ke studiu kurzu není potřebná přihláška ze správního úřadu, za absolvování kurzu se nevydává osvědčení.
 
Další aktivita, která je realizována v rámci udržitelnosti projektu, je uzavřený e-learningový kurz "Základy projektového řízení“. K zahájení studia je nezbytná přihláška ze správního úřadu, na závěr studia bude úspěšným absolventům vydáno osvědčení. 
Návazně pro absolventy tohoto e-learningového kurzu je, v případě zájmu správních úřadů, zajištěno pětidenní prezenční studium  "Projektové řízení"s možností vykonání certifikační zkoušky IPMA stupně "D".
 
Volný a uzavřený e-learningový kurz je hrazen z rozpočtu Ministerstva vnitra, prezenční studium a certifikační zkouška je hrazena správním úřadem účastníka.
 

Odkazy